اضافه کردن فیلتر به resource

  برای اینکه فیلتر رو به resource اضافه کنید کافیه به resource مورد نظر خود رفته و مانند زیر عمل کنید:

    /**
     * فیلترها
     *
     * @return array
     */
    public function filters()
      {
       return[
         new \App\Zoroaster\Filters\CreatedAt()
       ];
      }