تعریف فیلترها

Filters

فیلتر Select

پر استفاده ترین فیلتر فیلتر "select" است که به کاربر اجازه می دهد یک گزینه فیلتر را از یک منوی انتخاب کشویی انتخاب کند

روش ساخت فیلتر :

php artisan Zoroaster:filter UserType

حالا به مسیر app/Zoroaster/Filters رفته فایل فیلتر مورد نظر خود را باز کنید.

همنطور که می بینید دوتا method داره apply برای اعمال فیلتر options برای نمایش گزینه ها:

<?php

  namespace App\Zoroaster\Filters;

  use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
  use KarimQaderi\Zoroaster\ResourceFilters\AbstractFilters\Filter;
  use KarimQaderi\Zoroaster\Traits\ResourceRequest;

  class UserType extends Filter
  {
    /**
     * نمایشی نام.
     *
     * @var string
     */
    public $label = "نوع کاربر";

    /**
     * فیلتر اعمال.
     *
     * @param Builder $query
     * @param ResourceRequest $ResourceRequest
     * @return Builder
     */
    public function apply($query , $ResourceRequest)
    {
      return $query->where('type', $this->request());
    }
    
    /**
     * فیلتر های گزینه.
     *
     * @return array
     */
    public function options()
    {
      return [
        'admin' => 'ادمین',
        'editor' => 'ادیتور',
      ];
    }
  }

فیلتر Boolean

به کاربر اجازه می دهد تا گزینه های فیلتر چندگانه را با استفاده از یک لیست چک باکس انتخاب کند.

Boolean Filter

php artisan Zoroaster:filter UserType --boolean
<?php

  namespace App\Zoroaster\Filters;

  use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
  use KarimQaderi\Zoroaster\ResourceFilters\AbstractFilters\BooleanFilter;
  use KarimQaderi\Zoroaster\Traits\ResourceRequest;

  class UserType extends BooleanFilter
  {
    /**
     * نمایشی نام.
     *
     * @var string
     */
    public $label = "نوع کاربر";
    
    /**
     * فیلتر اعمال.
     *
     * @param Builder $query
     * @param ResourceRequest $ResourceRequest
     * @return Builder
     */
    public function apply($query , $ResourceRequest)
    {
      return $query->when($this->request('admin') , function($q){
        $q->orwhere('is_admin' , 'admin');
      })->when($this->request('editor') , function($q){
        $q->orwhere('is_admin' , 'editor');
      });
    }
    
    /**
     * فیلتر های گزینه.
     *
     * @return array
     */
    public function options()
    {
      return [
        'admin' => 'ادمین',
        'editor' => 'ادیتور',
      ];
    }
  }

فیلتر Date

به کاربر اجازه می دهد تا از طریق یک تقویم انتخاب تاریخ، مقدار فیلتر را انتخاب کند.

Date Filter

php artisan Zoroaster:filter CreatedAt --date
<?php

  namespace App\Zoroaster\Filters;

  use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
  use Illuminate\Support\Carbon;
  use KarimQaderi\Zoroaster\ResourceFilters\AbstractFilters\DateFilter;
  use KarimQaderi\Zoroaster\Traits\ResourceRequest;

  class CreatedAt extends DateFilter
  {
    /**
     * نمایشی نام.
     *
     * @var string
     */
    public $label = 'تاریخ ساخت';
    
    /**
     * فیلتر اعمال.
     *
     * @param Builder $query
     * @param ResourceRequest $ResourceRequest
     * @return Builder
     */
    public function apply($query , $ResourceRequest)
    {
      $value = Carbon::parse($this->request());
      return $query->where('created_at' , '>=' , $value);
    }
  }