فیلدها

تعریف فیلدها

هر resource یه method به اسم fields دارد و به صورت array هست .

برای اضافه کردن یک فیلد به resource، کافیه بصورت زیر اقدام کنید.

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\ID;
use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Text;

/**
 * گرفتن فیلدها برای نمایش دادها
 *
 * @return array
 */
public function fields()
{
  return [
    ID::make()->sortable(),
    Text::make('نام','name')->sortable(),
  ];
}

مقادیر ستون فیلد

وقتی یه فیلد رو می زارید باید دوتا پارامتر رو مشخص کنید. پارامتر اول برچسب هست می توانید هر چیزی رو بزارید. پارامتر دوم ماله نام ستونی که در داخل دیتابیس هست باید بنویسید

Text::make('label', 'name_column_in_database')

Showing / Hiding فیلدها

اغلب شما فقط می خواهید فیلد را در شرایط خاص نمایش دهید. به عنوان مثال، معمولا نیازی به نشان دادن فیلد رمز عبور در صفحه index نیست.

روش های زیر برای نشان دادن / مخفی کردن فیلد ها می توانید استفاده کنید.

 • hideFromIndex
 • hideFromDetail
 • hideWhenCreating
 • hideWhenUpdating
 • onlyOnIndex
 • onlyOnDetail
 • onlyOnForms
 • exceptOnForms

می توانید بصورت زیر استفاده کنید بصورت زنجیروار.

Text::make('نام','name')->hideFromIndex()

مرتب کردن فیلد از نظر ظاهری

مرتب کردن فیلد ها در صفحه from و detail.

Field Panel Example

برای مرتب کردن فیلد ها می توانید از موارد زیر استفاده کنید.

 • Row
 • Col
 • Panel
 • RowOneCol
 • RowOneColBg

هر کدام از انها دارای مقادیر متفاوتی هست و بصورت زیر می توانید استفاده کنید.

یک مثال ساده.

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Group\Panel;

/**
 * گرفتن فیلدها برای نمایش دادها
 *
 * @return array
 */
public function fields()
{
  return [
  
    new Panel('label' , [
      ID::make()->sortable(),
    ]) ,
      
  ];
}

موارد دیگر و البته می توانید به صورت گروهیم ازشون استفاده کنید.

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Group\Col;
use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Group\Panel;
use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Group\Row;
use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Group\RowOneCol;
use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Group\RowOneColBg;

/**
 * گرفتن فیلدها برای نمایش دادها
 *
 * @return array
 */
public function fields()
{
  return [
  
    new Row([
      // Fields
    ]),  
    
    new RowOneCol([
      // Fields
    ]),
    
    new RowOneColBg([
      // Fields
    ]),
    
    new Col('class for style css' , [
      // Fields     
    ]) ,
    
    new Panel('label' , [
      // Fields
    ]) ,
     
  ];
}

فیلدهای قابل مرتب شدن

می توانید مشخص کنید که در داخل صفحه index چه فیلدهای قابلیت مرتب شدن رو داشته باشن بصورت صعودی و نزولی .

ID::make()->sortable()

انواع فیلدها

فیلدهای Relationship

این قسمت از اسناد فقط زمینه های عدم ارتباط را مورد بحث قرار می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمینه ارتباطات، به این قسمت مراجعه کنید.

می توانید از فیلدهای زیر استفاده کنید :

فیلد Boolean

از این فیلد برای فعال یا غیرفعال مورد استفاده قرار می گیرد:

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Boolean;

Boolean::make('وضعیت پست','status')

در داخل دیتابیس بصورت 0 و 1 ذخیره می شود

فیلد Date

فیلد Date ممکن است برای ذخیره یک مقدار تاریخ (بدون زمان) استفاده شود.

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Date;

Date::make('تاریخ تولد','birthday')

فرمت های Date

شما می توانید قالب نمایش داده های خود را با استفاده از روش فرمت سفارشی کنید flatpickr.js:

Date::make('تاریخ تولد','birthday')->format('d m'),

فیلد DateTime

این فیلد برای ذخیره تاریخ و زمان استفاده می شه :

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\DateTime;

DateTime::make('تاریخ آپدیت','updated_at')->hideFromIndex()

شما می توانید قالب نمایش داده های خود را با استفاده از روش فرمت سفارشی کنید flatpickr.js:

Date::make('تاریخ ساخت','created_at')->format('d m y'),

فیلد File

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعریف زمینه فایل و بارگذاری آپلود، به اینجا مراجعه کنید.

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\File;

File::make('فایل' , 'file')

فیلد Divider

یه خط می سازد می توانید به عنوان جداکنند ازش استفاده کنید:

use KarimQaderi\Zoroaster\Sidebar\FieldMenu\Divider;

Divider::make() 

فیلد HtmlElement

برای نمایش تگ html:

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Group\HtmlElement;

 HtmlElement::make('h1' , 'داشبورد') ,

فیلد Html

برای نمایش کد html:

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Group\Html;

Html::make('<b class="uk-text-danger">Test</b>'),

فیلد ID

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\ID;

// Using the "id" column...
ID::make()

// Using the "id_column" column...
ID::make('ID', 'id_column')

فیلد Image

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید:

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Image;

Image::make('عکس پست','photo')

فیلد Markdown

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Markdown;

Markdown::make('متن کامنت','body')

فیلد Number

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Number;

Number::make('قیمت','price')

فیلد Password

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Password;

Password::make('رمز عبور','password')

فیلد Select

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Select;

Select::make('اندازه','size')->options([
  'S' => 'Small',
  'M' => 'Medium',
  'L' => 'Large',
])

فیلد Text

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Text;

Text::make('عنوان پست','title')

فیلد Textarea

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Textarea;

Textarea::make('متن کامنت','body')

فیلد Trix

Trix editor :

use KarimQaderi\Zoroaster\Fields\Trix;

Trix::make('متن پست','body')

فیلد PivotCheckBox

PivotCheckBox::make('دسته بندی' , 'Categorie')
                  ->show('App\\Models\\Categorie' , 'title' , 'id')
                  ->pivot('App\\Models\\CategoriePivot' , 'post_id' , 'categorie_id');

خط اول

نام دلخواه نام دلخواه به انگلیسی
دسته بندی Categorieخط دوم show

اطلاعات جدولی که قرار نشون داده بشه

ادرس Model ستونی که قرار نشون داده بشه ایدی اصلی جدول
App\Models\Categorie title idخط سوم pivot

جدولی که داده ها در اون ذخیره می شود

ادرس Model نام کلید خارجی مربوط به Resource کلید خارجی مربوط به خط دوم show
App\Models\CategoriePivot post_id categorie_id

سفارشی سازی

دسترسی به Model Attribute

با استفاده از this$ می توانید به model و relationships ها دسترسی داشته باشید.

فیلد راهنما

اگر می خواهید متن «کمک» را در زیر یک فیلد قرار دهید،از این روش استفاده کنید:

Text::make('مالیان','tax_rate')->help(
  'نرخ مالیات برای فروش اعمال می شود'
);

شما همچنین می توانید در هنگام تعریف متن کمک خود از HTML استفاده کنید:

Text::make('نام','first_name')->help(
 '<a href="#">External Link</a>'
);

Text::make('نام خانوادگی','last_name')->help(
  view('partials.help-text', ['name' => $this->name])->render()
);

displayUsing

اگر می خواهید یک فیلد را فقط زمانی که روی صفحه «index» یا «detail» نمایش داده می شود سفارشی کنید،از این روش استفاده کنید:

Text::make('نام','name')->displayUsing(function () {
  return strtoupper($this->name);
})