File Manager

Filemanager tool

Filemanager tool

نصب

composer require karim-qaderi/zoroaster-filemanager

php artisan vendor:publish --tag=Zoroaster-filemanager-assets

Field

use KarimQaderi\ZoroasterFilemanager\FilemanagerField;

FilemanagerField::make('عکس','img');

سطح دسترسی

برای اینکه سطح دسترسی رو بزارید فایل app/Providers/ZoroasterServiceProvider.php رو باز کنید کد زیر رو در boot قرار دهید.

/**
 * Bootstrap any application services.
 *
 * @return void
 */
protected function boot()
{
  Gate::define('ZoroasterFilemanager', function ($user) {
    return in_array($user->email, [
      'karimqaderi1@gmail.com',
    ]);
  });
}